Labels
  • vesty
  • ochrana hlavy
  • zimné odevy
  • rukavice
  • kukly
  • plášte
  • respirátory
  • galoše
  • ochrana hlavy

Európska legislatíva pre ochranu dýchacích ciest

Prehľad filtrov a noriem

Klasifikácia filtrov

 

Ochrana dýchacích ciest človeka je veľmi dôležitá, keďže plyny a výpary sa môžu dostať do krvného obehu a nenávratne poškodiť pečeň, obličky a mozog.

Druhy ochranných prostriedkov:

 - časticové respirátory
 - polomasky a celotvárové masky s filtrami
 - systémy s prívodom vzduchu a s núteným obehom vzduchu

Pri výbere najvhodnejšieho typu ochrany je potrebné riadiť sa podľa:

 - druhu a koncentrácie škodliviny v pracovnom ovzduší
 - formy výskytu škodliviny (pevné častice, kvapalný aerosól, plyny)
 - prekročenia NPHV (najvyššia povolená hodnota výrobku) pre danú škodlivinu
 - doby vystavenia pracovníka škodlivine- druhu vykonávanej práce 

Respirátory a masky s filtrom sa nepoužívajú v nasledujúcich prípadoch:

 - nedostatok kyslíka (koncentrácia pod 17%)
 - vyššia koncentrácia škodlivej látky v ovzduší než je povolená hranica, po ktorú môže byť respirátor s filtrom vystavený pôsobeniu tejto látky
 - ak sú škodlivé látky čuchom nevnímateľné